BBL Leerling automonteur – Maintec Vakschool – Leeuwarden

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als leer­ling au­to­mon­teur wordt je in dit BBL tra­ject op­ge­leid tot au­to­mon­teur waar­bij jij je spe­ci­a­li­seert in zware be­drijfs­wa­gens. Vier dagen per week ga jij in de mo­der­ne werk­plaats in Leeu­war­den aan de slag waar jij sleu­telt aan voor­na­me­lijk trucks, maar ook aan on­der­de­len van de vracht­wa­gen zoals bij­voor­beeld laad­klep­pen en op­leg­gers. Onder be­ge­lei­ding van een er­va­ren mon­teur start je met het uit­voe­ren van on­der­houds­beur­ten. Je checkt dan bij­voor­beeld de ban­den, uit­la­ten, accu’s en ver­verst de vloei­stof­fen. Ook mon­teer je di­ver­se on­der­de­len van het voer­tuig zoals schok­dem­pers, rem­men, uit­la­ten en nog veel meer! Gaat dit al­le­maal goed, en ben jij toe aan meer? Dan ga je ook re­pa­ra­ties uit­voe­ren, auto’s uit­le­zen en dia­gno­ses stel­len. En dat is best een uit­da­ging, want te­gen­woor­dig is er veel elek­tro­ni­ca te vin­den in het voer­tuig.

Om een goede mon­teur te wor­den ga je naast je werk 1 dag per week naar school. Je volgt hier de MBO op­lei­ding eer­ste be­drijfs­au­to­tech­ni­cus (MBO ni­veau 3) of tech­nisch spe­ci­a­list ( MBO ni­veau 4). Aan het eind van dit leer­werk tra­ject ben jij een er­va­ren mon­teur die ken­nis heeft van o.a. mo­torm­a­na­ge­ment­sys­te­men, lucht­druk, rem­men en die­sel­mo­to­ren.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Sa­la­ris tus­sen de €,- & € bruto per maand (af­han­ke­lijk van leef­tijd & stu­die­jaar)
 • Een con­tract voor 38 uur: ook op je school­dag sa­la­ris!
 • Leren in de prak­tijk: 4 dagen wer­ken en maar 1 dag naar school
 • Geen kos­ten voor je op­lei­ding: Wij ver­goe­den o.a. school­geld, boe­ken en een lap­top 
 • Fijne col­le­ga’s, goede be­ge­lei­ding op de werk­vloer en een eigen Main­tec coach die jou be­ge­leid van A tot Z
 • 25 va­kan­tie­da­gen per jaar
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding, of je nou met eigen ver­voer gaat of met OV
 • Waar ga je wer­ken?

  Jouw nieu­we werk­ge­ver is een dea­ler van be­drijfs­wa­gens in Leeu­war­den. Je komt te­recht is een hecht team van +/- 15 mon­teurs, jong en oud die al­le­maal pas­sie heb­ben voor auto’s. De sfeer is open, er wordt hard ge­werkt maar ook veel ge­la­chen. Daar­naast is er veel ruim­te om je zelf te ont­wik­ke­len. Zo neem jij naast je op­lei­ding ook deel aan de trucka­ce­de­my waar je di­ver­se trai­nin­gen gaat vol­gen zodat je een echte vak spe­ci­a­list wordt! Als je uit­ein­de­lijk je di­plo­ma hebt be­haald zijn er nog vele door­groei­mo­ge­lijk­he­den! Main­tec be­ge­leidt jou tij­dens dit hele werk­t­ra­ject en denkt met jou mee over even­tu­e­le ver­volgstap­pen. 

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Jij bent een echte au­tolief­heb­ber
 • Je bent een doe­ner en werkt graag met je han­den
 • Je leert graag nieu­we din­gen en bent ge­mo­ti­veerd
 • Het is fijn als je hob­by­ma­tig al wat hebt ge­sleu­teld aan auto’s, scoo­ters of trucks, maar dit is niet ver­eist.
 • Je woont in de om­ge­ving van Leeu­war­den of bent be­reid om te rei­zen
 • Zie jij je­zelf al he­le­maal sleu­te­len aan zowel gloed­nieu­we trucks, als aan de wat ou­de­re mo­del­len? Re­a­geer dan snel via de sol­li­ci­ta­tie­knop! Heb je vra­gen over dit BBL op­lei­dingstra­ject? Bel of stuur dan een Whats­App naar Le­o­nie . Zij helpt jou graag ver­der!

  Zit jij al in de op­lei­ding of ben jij al een er­va­ren be­drijfs­au­to­tech­ni­cus? Neem dan ook ge­rust con­tact met ons op. Wij be­spre­ken graag samen met jou de mo­ge­lijk­he­den!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: